การประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 1

 

เสร็จไปแล้ว กับการประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยมีรายละเอียดในงานคือ 

อภิปรายหมู่ เรื่อง*Low back pain*   (Lunch symposium) อภิปรายหมู่ เรื่อง*Dyspepsia*  อภิปรายหมู่ เรื่อง *Erectile dysfunction*  

acu_modern.jpg

 

 

อภิปรายหมู่ เรื่อง*Low back pain* 
  - พ.อ.นพ.สิรรุจน์     สกุลณมรรคา   “Insight of  Neurosurgeon”
  - พ.อ.นพ.สมภพ      ภู่พิทยา              “Insight of  Orthopedist”
  - พ.ท.นพ.ปรเมษฐ์   ลัดพลี        “Alternative  treatment in spinal pain”
  - พ.ท.นพ.วิภู            กำเหนิดดี     “Physiotherapy role in spinal treatment”
   - พ.อ.นพ.ปฏิพงค์     ศรีทิภัณฑ์      “Is Acupuncture helpful?”
  ผู้ดำเนินการอภิปราย  พล.อ.นพ.บุญเลิศ     จันทราภาส

(Lunch symposium) อภิปรายหมู่ เรื่อง*Dyspepsia* 
  - ผศ.พ.อ.สุรพล      สุรางค์ศรีรัฐ   “Insight of  Gastroenterologist”
   - นพ.ตรีรัตน์           ยังรอต               “Is Acupuncture helpful?”
  ผู้ดำเนินการอภิปราย  พญ.สรรเสริญ   สิริพงศ์ดี

อภิปรายหมู่ เรื่อง *Erectile dysfunction* 
  - รศ.นพ.อภิชาติ    กงกะนันท์    “Insight of  Urologist”
   - ผศ.นพ.สุชาติ      ศุภปีติพร      “Is Acupuncture helpful?”
   ผู้ดำเนินการอภิปราย  นพ.อัศจรรย์    จันทนพ